Pomoc Romowie

Informacja na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację w 2011 r. zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Informacja na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację w 2011 r. zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Informacja na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację w 2011 r. zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce Dysponentem rezerwy

Informacja na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację w 2011 r. zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Dysponentem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce, zwanym dalej Programem, jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Część zadań Programu zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto, zadania edukacyjne Programu współfinansowane będą z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Środki finansowe przekazywane będą za pośrednictwem wojewodów lub bezpośrednio podmiotom realizującym poszczególne zadania, na podstawie wniosków przygotowanych przez podmioty realizujące zadania Programu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Podstawą prawną uruchomienia środków z rezerwy celowej są: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz uchwała Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Podstawą przekazania środków z części 43 budżetu państwa art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), a z części 30 budżetu państwa – art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539, z późn. zm.).

I. Procedura

Do dnia 15 maja 2010 r. wnioskodawcy składają do wojewody właściwego ze względu na obszar realizacji proponowanych projektów wnioski zawierające szczegółowy opis projektów oraz dokładny kosztorys. W przypadku wysłania wniosku pocztą – decyduje data stempla pocztowego.
Do dnia 30 czerwca 2010 r.:
złożone wnioski podlegają ocenie merytorycznej i formalnej (poprawność kosztorysów, obecność wszystkich wymaganych załączników, opinii, pieczątek etc.) oraz, jeśli kosztorys tego wymaga, negocjacjom i racjonalizacji zaproponowanych kwot,
wojewodowie przesyłają do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kompletne, opatrzone opinią wnioski wraz z propozycją wysokości dotacji,
w przypadku zadań edukacyjnych konieczne jest również dołączenie opinii kuratora oświaty,
do MSWiA przekazywane są także karty oceny wypełnione przez właściwy urząd wojewódzki za pośrednictwem bazy ESOR (uprzednio, w przypadkach, gdy nie zostały spełnione kryteria formalne określone w punktach 1 – 12 karty, urzędy wojewódzkie przekazują wnioski do uzupełnienia w celu usunięcia nieprawidłowości),
wraz z wnioskami przekazywane jest, w wersji papierowej i elektronicznej, zestawienie wniosków zgłoszonych przez podmioty uczestniczące w Programie,
następuje EKSPORT danych z bazy ESOR.
Do dnia 30 września 2010 r.:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wstępnie opiniuje wnioski pod względem merytorycznym. Wnioski wymagające korekty realizowanych zadań i kosztów odsyłane są do urzędów wojewódzkich, z prośbą o korektę i uzupełnienie,
następuje wymiana bazy ESOR – urzędy wojewódzkie pobierają nową wersję bazy ESOR ze strony internetowej MSWiA. W podobnym trybie przekazane zostaną do korekty także wnioski niekompletne lub zawierające wadliwe wyliczenia.
Do dnia 15 listopada 2010 r.:
urzędy wojewódzkie przesyłają do MSWiA uzupełnione i skorygowane wnioski (uprzednio urzędy wojewódzkie występują do wnioskodawców o dokonanie korekt i uzupełnień wniosków),
następuje EKSPORT danych z bazy ESOR.
Do dnia 14 stycznia 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje decyzję dotyczącą podziału środków znajdujących się w rezerwie celowej Pomoc dla społeczności romskiej w Polsce oraz zapisanych w części 43 budżetu państwa – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, przeznaczonych w 2011 r. na realizację zadań Programu.
Do dnia 20 stycznia 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
przekazuje Ministrowi Edukacji Narodowej wnioski, które uzyskały pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z propozycjami wysokości dotacji pochodzących z części 30 budżetu państwa,
przekazuje informacje na temat decyzji wojewodom, w zakresie ich kompetencji terytorialnej.
Od dnia 31 stycznia 2011 r. odpowiedzialne urzędy przygotowują projekty umów z organizacjami pozarządowymi dotyczących zadań, które powinny być realizowane od dnia 1 stycznia 2011 r. (umowy te podpisywane są na początku 2011 r.).
W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej na 2011 r. – w przypadku środków przekazywanych do budżetów podmiotów innych niż wojewodowie – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej przeznaczonej na realizację zadań objętych Programem, w części właściwej dla tych podmiotów i informuje je o podjętych działaniach.
W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej na 2011 r. wojewodowie, w oparciu o decyzję, o której mowa w pkt 5, występują do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej przeznaczonej na realizację zadań objętych Programem, w części właściwej dla wskazanego w decyzji województwa.
Po uruchomieniu środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej środki te przekazywane są do budżetów właściwych wojewodów lub innych uprawnionych podmiotów. Wojewodowie przekazują je do podmiotów, których wnioski uzyskały akceptację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i skierowane zostały do realizacji.
W ciągu miesiąca od podpisania przez Ministra Finansów decyzji w sprawie uruchomienia środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje wszystkim wnioskodawcom zbiorczą informację na temat podjętych decyzji. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej MSWiA.
Podmioty realizujące zadania dofinansowywane ze środków Programu w roku 2010 składają, do dnia 31 stycznia 2011 r., sprawozdania finansowe i merytoryczne.
W terminie do dnia 28 lutego 2011 r.:
wojewodowie przesyłają do MSWiA, przygotowane za pomocą bazy ESOR, sprawozdania zbiorcze dotyczące realizacji w 2010 r. zadań Programu na terenie podległych im województw (w części dotyczącej zadań z dziedziny EDUKACJA uzgodnione z wojewódzkim kuratorem oświaty). Sprawozdania te powinny zawierać informacje na temat wszystkich zadań Programu realizowanych na terenie województwa – niezależnie od źródeł ich finansowania,
następuje EKSPORT danych z bazy ESOR.
14. Jednym z głównych celów funkcjonowania bazy ESOR jest zebranie kompletnych i rzetelnych danych dotyczących zadań zrealizowanych w poszczególnych województwach, w latach 2004 – 2009. Zadanie to spoczywać będzie na wojewodach. W założeniu, uzupełnienie danych dotyczących kwot wykonania dla zrealizowanych zadań powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2011 r. Tak więc, faktycznie bazę można (powinno się) uzupełniać w okresie od jej pierwszej instalacji, do dnia 30 czerwca 2010 r. (pierwszy eksport danych) i później – od 30 września 2010 r. (druga instalacja bazy), do dnia 28 lutego 2011 r. (drugi eksport danych). Danych nie należy uzupełniać pomiędzy 30 czerwca – 30 września 2010 r., kiedy „gospodarzem” bazy będzie MSWiA.

A to już wiesz?  Edukacja dzieci romskich – praktyczny informator dla rodziców

II. Uwagi do Procedury

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodowie (po uzyskaniu akceptacji ministra) mogą również ogłaszać konkursy na realizację zadań zleconych, o celach i warunkach określonych w treści ogłoszenia.
Urzędy wojewódzkie dokonują oceny wniosków pod kątem formalnym i wstępnej pod kątem merytorycznym za pośrednictwem bazy ESOR. W przypadku nie spełniania kryteriów formalnych określonych w punktach 1 – 12 karty, urzędy wojewódzkie przekazują wniosek do uzupełnienia w celu usunięcia nieprawidłowości. Do MSWiA przekazywane są kompletne wnioski opatrzone kartą oceny wypełnioną przez właściwy urząd wojewódzki oraz wydrukowaną z bazy ESOR.
Zadania z zakresu edukacji finansowane z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, podlegają procedurze oceniania przewidzianej dla zadań finansowanych z rezerwy celowej. Wnioski z zakresu edukacji przekazywane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji są opiniowane przez właściwego wojewódzkiego kuratora oświaty (wzór karty oceny wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji) oraz właściwego wojewodę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje wnioski, które uzyskały jego pozytywną opinię, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
Zadania finansowane z części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, podlegają procedurze oceny przewidzianej dla zadań finansowanych z rezerwy celowej, z uwzględnieniem przepisów zarządzenia nr 87 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowanie i rozwój języka regionalnego oraz integrację mniejszości romskiej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2009 r. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.).

III. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy podziale środków:

liczebność grupy objętej pomocą w ramach konkretnego zadania (liczba osób, które odniosą korzyść z realizacji zadania),
poziom życia grupy objętej pomocą w ramach konkretnego zadania,
uczestnictwo społeczności romskiej bezpośrednio zaangażowanej przy realizacji zadania (liczba osób),
deklarowany, procentowy udział środków własnych, w stosunku do całości kosztów realizacji zadania,
efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych kosztów),
dotychczasowe doświadczenia wnioskodawców w realizacji podobnych zadań oraz wcześniejszy sposób realizacji przez wnioskodawców podobnych zadań,
pozyskani partnerzy i udział środków ze źródeł pozarządowych,
długofalowe efekty realizowanego zadania (w przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły).

A to już wiesz?  ROM NA HORYN – ROM NA…..?”

IV. Preferencje, które będą brane pod uwagę przy podziale środków:
W trakcie oceny wniosków składanych w ramach Programu preferowane będą następujące zadania:

z dziedziny edukacji,
wskazujące na istnienie długofalowej strategii poprawy sytuacji społeczności romskiej na terenie objętym realizacją zadania,
realizowane wspólnie z przedstawicielami społeczności romskiej (np. przez jednostkę samorządu terytorialnego i organizację romską) i gwarantujące aktywny i konkretnie opisany we wniosku udział społeczności romskiej (w miarę możliwości proponuje się zawieranie pisemnych porozumień o współpracy),
gwarantujące zaangażowanie własnych środków finansowych i rzeczowych wnioskodawcy oraz środków z innych źródeł pozabudżetowych.

V. Uwagi dotyczące przygotowania wniosków

Każdy projekt powinien obejmować jedno zadanie i musi zostać zgłoszony na odrębnym formularzu. Niedopuszczalne jest umieszczenie na jednym formularzu kilku różnych projektów nawet wówczas, gdy realizowane są one w ramach jednej dziedziny (przykładowo – innymi projektami są zakup podręczników, zakup wyposażenia świetlicy integracyjnej, dofinansowanie udziału uczniów w „zielonych szkołach” – powinny one zostać złożone na trzech odrębnych formularzach).
„Uczestnik” (część A, pkt 1. wzoru wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Informacji) Programu to podmiot posiadający osobowość prawną i ponoszący odpowiedzialność prawną za realizację zadania. „Wykonawca” (część A, pkt 2. wzoru wniosku) to podmiot bezpośrednio realizujący zadanie.
Rozróżnienie to powstało w celu właściwego opisu sytuacji, w której zadania Programu realizują (wykonują) podmioty posiadające samodzielność organizacyjną, lecz nie posiadające osobowości prawnej. Takim przypadkiem „Wykonawcy” będą np. szkoły, świetlice środowiskowe, gminne ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, oddziały terenowe organizacji pozarządowych itp., których organem prowadzącym/nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego, centralne zarządy ogólnopolskich organizacji itp. Same jednostki samorządu terytorialnego oraz posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe będą natomiast klasyfikowane jako „Uczestnik”.
Należy jednak zauważyć, że często – posiadający osobowość prawną „Uczestnik” – bezpośrednio i samodzielnie realizuje zadanie. „Uczestnik” jest więc jednocześnie „Wykonawcą”. W takim przypadku, w części A, pkt. 2 wniosku – wnioskodawca powinien umieścić frazę „jak wyżej” odnoszącą się do danych umieszczonych w polach przeznaczonych dla „Uczestnika” (część A, pkt 1.).
W przypadku podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do wniosku musi zostać załączony oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z rejestru, wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy oraz umocowanie osób go reprezentujących.
Projekty powinny obejmować realizację zadań wynikających z Programu.
Przy tworzeniu wniosków należy pamiętać o konsultacjach z przedstawicielami społeczności romskich i o kontynuacji tej współpracy w trakcie realizacji zadania. Konsultacje takie powinny być także przeprowadzane przez urzędy wojewódzkie przed przesłaniem wniosków do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Należy pamiętać, że do kategorii partnerzy należą także media lokalne. Współpraca z nimi może być pomocna przy propagowaniu i monitorowaniu działań podjętych w ramach Programu. Do tej kategorii należeć również będą inne podmioty biorące udział w realizacji zadania (organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i naukowe, związki wyznaniowe itp.).
Przy wypełnianiu wniosku, szczególną uwagę należy zwrócić na pełne i wyczerpujące opisanie zadania, zarówno pod względem rachunkowym – przy kalkulacji kosztów (tam gdzie jest to możliwe należy podać je z podziałem na miesięczne wydatki) jak i merytorycznym.
W przypadku zadań, które wymagają finansowania ze środków Programu zatrudnienia osób bardzo istotne jest opisanie stanowiska pracy (proponowanego zakresu obowiązków, wymiaru czasu pracy) oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (wykaz poprzednich miejsc pracy) tych osób.
W przypadku zadań remontowych lub inwestycyjnych (zakup lub budowa lokali mieszkalnych) obok podstawowych informacji dotyczących liczby lokali mieszkalnych i zakresu proponowanych działań konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę informacji na temat liczby rodzin/osób proponowanych do objęcia wsparciem, a także syntetycznej informacji na temat sytuacji mieszkaniowej oraz materialnej (o ile to możliwe – istotna byłaby informacja o wysokości dochodu na członka rodziny) poszczególnych rodzin/osób uzasadniających konieczność udzielenia wsparcia tym osobom. W tym celu należy wypełnić załącznik do wniosku w sprawie realizacji zadań Programu – zestawienie mieszkań/lokali przeznaczonych do remontu w ramach Programu (wzór stanowi załącznik nr 1a do Informacji). Ponadto, do formularza wniosku powinna zostać dołączona dokumentacja fotograficzna dotycząca zarówno mieszkań/budynków wskazanych do objęcia wsparciem, jak i prezentująca efekty działań remontowych/budowlanych prowadzonych w latach ubiegłych.
Należy pamiętać, że zadania z zakresu poprawy sytuacji mieszkaniowej powinny dotyczyć jedynie rodzin i osób mieszkających w bardzo trudnych warunkach, których poprawa jest działaniem niezbędnym i nie cierpiącym zwłoki. Ponadto, osoby takie powinny gwarantować, że efekty działań poprawiających sytuację mieszkaniową będą trwałe (w przypadku najemców – Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę problem zagrożenia nakazami eksmisji). Ze środków Programu nie będą finansowane remonty i zakupy, których celem jest jedynie podniesienie standardu, a nie rozwiązanie istotnych, żywotnych problemów.
UWAGA! W przypadku podmiotów – organów prowadzących szkoły, do których uczęszczają uczniowie romscy – konieczne jest ścisłe wypełnienie obowiązku umieszczenia w formularzu informacji o pozyskiwanej zwiększonej subwencji oświatowej dla szkół organizujących dodatkowe zadania edukacyjne dla uczniów romskich. Niezbędne jest poinformowanie o kwocie tej subwencji oraz o sposobie jej wydatkowania, ewentualnie poinformowanie o przyczynach niepozyskiwania subwencji.
Przez dodatkowe zadania edukacyjne dla uczniów romskich należy rozumieć m.in.:
zatrudnianie asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających edukację romską,
prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz rewalidacyjnych (kompensacyjnych, korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, psychoterapeutycznych, logopedycznych oraz innych zajęć wspomagających rozwój dziecka, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów),
organizację zajęć rozwijających oraz służących podtrzymywaniu tożsamości etnicznej uczniów romskich (np. języka romskiego, muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych i innych),
organizowanie i finansowanie udziału uczniów romskich w zajęciach integracyjnych i socjalizacyjnych (np. wyjścia do kin, teatrów, muzeów, udział w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych, turnusach rehabilitacyjnych i inne),
atrudnienie instruktorów i opiekunów organizujących zajęcia dodatkowe dla uczniów romskich oraz prowadzących romskie zespoły folklorystyczne.
Finansowanie ww. dodatkowych zadań ze środków Programu jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im placówki wykażą i uzasadnią, że pozyskiwana zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej jest niewystarczająca.
Szczegółowy opis projektu powinien zawierać informację o ewentualnym zamiarze ubiegania się wnioskodawcy o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem planów wnioskodawcy dotyczących ubiegania się o środki z tzw. „komponentu romskiego”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Sugerowane jest, aby te działania, które w swoim zakresie mieszczą się w celach określonych przez komponent romski PO KL, a dotychczas finansowane były ze środków Programu – stały się podstawą wniosków przygotowywanych w ramach procedury „komponentu romskiego” PO KL.

A to już wiesz?  Cygańska wyspa

VI. Weryfikacja dysponowania dotacją za rok 2010
Nad prawidłowym rozdysponowywaniem i wydatkowaniem środków budżetowych nadzór sprawuje właściwy wojewoda. Podmioty realizujące zadania dofinansowywane ze środków Programu w roku 2010 składają, do dnia 31 stycznia 2011 r., sprawozdania finansowe i merytoryczne. Obowiązek przekazania sprawozdania merytorycznego spoczywa na wszystkich uczestnikach Programu – niezależnie od źródła finansowania i zasięgu projektu. Sprawozdanie merytoryczne przekazywane jest wojewodzie właściwemu ze względu na obszar realizacji zadania, a w przypadku zadań o znaczeniu i zasięgu ponadregionalnym – wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę organizacji realizującej zadanie.

Wojewodowie, w terminie do dnia 28 lutego 2011 r., przesyłają do MSWiA sprawozdania zbiorcze dotyczące realizacji w 2010 r. zadań Programu na terenie podległych im województw.

Centralna oraz wojewódzka administracja rządowa może w każdym momencie realizacji projektu zwrócić się do podmiotu realizującego o przedstawienie informacji o stanie zaawansowania prac, efektach lub przeprowadzić własną kontrolę realizacji projektu.
Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór wniosku w sprawie realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r.
Załącznik nr 1 – wzór wniosku w sprawie realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r.
214.47 KB
Załącznik nr 1 – wzór wniosku w sprawie realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r.
Załącznik nr 1 – wzór wniosku w sprawie realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r.
280.5 KB
Załącznik nr 1a – zestawienie mieszkań / lokali przeznaczonych do remontu w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r. (dotyczy wniosków remontowych i inwestycyjnych)
Załącznik nr 1a – zestawienie mieszkań / lokali przeznaczonych do remontu w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r. (dotyczy wniosków remontowych i inwestycyjnych)
224.8 KB
Załącznik nr 1a – zestawienie mieszkań / lokali przeznaczonych do remontu w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r. (dotyczy wniosków remontowych i inwestycyjnych)
Załącznik nr 1a – zestawienie mieszkań / lokali przeznaczonych do remontu w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r. (dotyczy wniosków remontowych i inwestycyjnych)
65.5 KB
Załącznik nr 2 – wzór opinii kuratora oświaty
Załącznik nr 2 – wzór opinii kuratora oświaty
87.25 KB
Załącznik nr 2 – wzór opinii kuratora oświaty
Załącznik nr 2 – wzór opinii kuratora oświaty
137.5 KB

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/628/8340/Informacja_na_temat_mechanizmu_przedkladania_wnioskow_oraz_przekazywania_srodkow.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy