Cudzoziemcy Mniejszości

Prawa migrantów w praktyce

Data publikacji : 25.07.2012
Projekt pn. “Prawa migrantów w praktyce”
Projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Jego celem jest ułatwianie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej w Polsce poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków oraz poprzez podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migrantów w Polsce.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. Kampania informacyjna

Kampania informacyjna jest realizowana w Polsce oraz w Armenii, Białorusi i Ukrainie. Jej celem jest zwiększenie świadomości migrantów na temat ich praw i obowiązków w Polsce. Działaniami zostali objęci migranci już przebywający w Polsce oraz ci, którzy wkrótce wyjadą do Polski i posiadają prawo do legalnego pobytu w Polsce na co najmniej rok czasu.

Polska

22 490 20 44- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
(opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

Białoruś

+375 162 21 8888 – codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00
(opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

Ukraina

0 800 505 501 (bezpłatnie z numerów stacjonarnych na Ukrainie)

527 (bezpłatnie z numerów komórkowych na Ukrainie)

odponiedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00, a także w sobotę w godzinach od 10.00 do 18.00

Armenia

08 000 10 20- codziennie w godzinach 9:00–18:00
(opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

Kolejnym elementem kampanii informacyjnej jest strona internetowa www.migrant.info.pl. Informacje na niej zawarte są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o najnowsze regulacje prawne. Strona jest dostępna w języku polski, angielskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, wietnamskim. Wkrótce zostanie uruchomiona także wersja w języku ormiańskim.

Ponadto, zostanie zrealizowany kilkuminutowy film na temat praw i obowiązków cudzoziemców
w Polsce. Film ten będzie mieć wymowę antydyskryminacyjną, a szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z prawami pracowniczymi.

W ramach kampanii informacyjnej prowadzone będą także działania PR mające na celu skupienie uwagi mediów i opinii publicznej na tematyce migrantów oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji, w szczególności na rynku pracy.

Zorganizowane zostaną także spotkania informacyjne dla migrantów na temat przysługujących im w Polsce praw i obowiązków.

2. Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Migrantom, którzy na terenie Polski znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, będzie udzielana pomoc dostosowana do indywidualnych potrzeb. Migranci między innymi będą mogli uzyskać poradę prawną oraz informację o możliwości dochodzenia swoich praw, będą także mogli skorzystać
z pomocy w mediacji z pracodawcą. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana osoba padła ofiarą handlu ludźmi, będzie ona kierowana do działającego na zlecenie MSW Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.

3. Szkolenia antydyskryminacyjne

W celu zwiększenia skuteczności działań na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania wyzyskowi
i dyskryminacji migrantów na rynku pracy zostanie opracowany i wdrożony program szkoleń antydyskryminacyjnych. Szkolenia będą dotyczyć praw przysługujących migrantom, ich obowiązków, umiejętności rozpoznania sytuacji związanych z dyskryminacją i sposobów zapobiegania temu zjawisku, obowiązujących standardów prawnych oraz komunikacji międzykulturowej. Program ramowy może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb różnych grup uczestników, którymi – między innymi – będą inspektorzy pracy, funkcjonariusze Straży Granicznej, sędziowie, osoby pracujące z migrantami i przedstawiciele środowisk opiniotwórczych.

4. Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji

Kontynuowana będzie działalność Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Platforma to liczące ponad 120 członków forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami migrantów, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które pełnią również rolę mechanizmu konsultacyjnego, ułatwiającego rozwój, wdrażanie oraz ocenę strategii integracyjnej i podejmowanych działań w tym zakresie.

5. Krajowa konferencja na temat integracji migrantów na polskim rynku pracy

W ramach projektu na początku grudnia 2012 r. zostanie zorganizowana ogólnokrajowa, 2-dniowa konferencja poświęcona problematyce integracji na rynku pracy, czynników ułatwiających integrację ekonomiczną i zapewniających poszanowanie praw człowieka.

zrodło http://msw.gov.pl/portal/pl/387/10107/

Similar Posts