Mniejszości

XXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

XXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych 20 kwietnia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Wspólnej

XXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
20 kwietnia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Tematem spotkania były m.in. prace nad utworzeniem instytucji kultury mniejszości narodowych i etnicznych, współpraca Instytutu Pamięci Narodowej ze środowiskami mniejszości narodowych i etnicznych oraz działalność Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zwalczania rasizmu i ksenofobii.

Podczas posiedzenia zaprezentowano Projekt utworzenia Instytutów Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Języka Regionalnego, będący efektem prac grupy roboczej Komisji.
Następnie omówiono współpracę Instytutu Pamięci Narodowej oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie upamiętnień oraz opieki nad grobami wojennymi.
Przedstawiając działania DKSiW MSWiA w zakresie zwalczania rasizmu i ksenofobii zwrócono uwagę na konieczność zgłaszania organom ścigania zdarzeń, których podłożem może być rasizm lub ksenofobia.
Na posiedzeniu przyjęto Opinię Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotyczącą projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw .

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz strony rządowej reprezentowanej przez Tomasza Siemoniaka, sekretarza stanu w MSWiA –Współprzewodniczącego Komisji, oraz przedstawicieli resortów m.in.: kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji narodowej, spraw zagranicznych. W spotkaniu uczestniczyła również Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Minister Elżbieta Radziszewska oraz przedstawiciele IPN, ROPWiM i GUS

za http://www.mswia.gov.pl

A to już wiesz?  Romanipen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy